1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot de diensten van PL Dak en Gevelreiniging.

2. Offertes
Alle offertes van PL Dak en Gevelreiniging zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Een offerte wordt pas als bindend beschouwd na schriftelijke bevestiging door PL Dak en Gevelreiniging.

3. Annulering
Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren na een periode van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht om 30% van het totaalbedrag als annuleringskosten te betalen aan PL Dak en Gevelreiniging.

4. Klachten
Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na uitvoering van de diensten schriftelijk gemeld te worden bij PL Dak en Gevelreiniging. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, heeft PL Dak en Gevelreiniging het recht om de diensten opnieuw uit te voeren of het factuurbedrag te crediteren.

5. Betaling
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling behoudt PL Dak en Gevelreiniging het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

6. Aansprakelijkheid
PL Dak en Gevelreiniging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik van de gereinigde objecten na de uitvoering van de diensten. PL Dak en Gevelreiniging is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van PL Dak en Gevelreiniging.

7. Overmacht
Indien PL Dak en Gevelreiniging door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal PL Dak en Gevelreiniging hiervoor niet aansprakelijk zijn. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: stakingen, brand, technische storingen, natuurrampen, en andere onvoorziene omstandigheden.

8. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten van PL Dak en Gevelreiniging, waaronder ontwerpen, teksten en afbeeldingen, blijven eigendom van PL Dak en Gevelreiniging. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PL Dak en Gevelreiniging de door PL Dak en Gevelreiniging gemaakte ontwerpen, teksten en afbeeldingen te kopiëren, verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden.

9. Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen PL Dak en Gevelreiniging en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PL Dak en Gevelreiniging gevestigd is.

Door gebruik te maken van de diensten van PL Dak en Gevelreiniging, verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.